Úvodní stránka Historie Lukavce Fotogalerie Lukavecké zvyky Lukavec na mapě Lukavecké i okolní památky Příroda Kapličky v okolí
O Lukavci v médiích Záliby a tradice Lukavjáků Státní správa a samospráva Lukavec a sportování Veřejné prostory *Vědomostní kvíz*
4x Lukavec v ČR Tip na výlet Zájmové spolky Společenské akce Ankety a chat Návštěvní kniha Přehled akcí v Lukavci Kniha novinek

 

¦ Samospráva města Fulnek a jeho částí ¦ Státní správa - správní úřady s působností pro občany města Fulnek a jeho částí ¦

¦ Návody občanům k řešení jejich záležitostí na úřadech ¦

 

Osadní výbor Lukavec

Pro komunikaci mezi občany Lukavce a města Fulnek byl zřízen osadní výbor. Osadní výbor spadá pod zastupitelstvo města Fulnek. Zastupitelstvo určuje členy osadního výboru a předsedu osadního výboru. Členové výboru mají trvalý pobyt v Lukavci.

Členové osadního výboru od 1. 7. 2013:

Předsedkyně OV Lukavec:
PharmDr. Ivana Sokolová, Lukavec 25, telef. číslo: 605 243 439, e-mail: isokolova@post.cz

Členové OV Lukavec:
Jitka Hoschová, Lukavec 123
Anna Sokolová, Lukavec 8
Vlastimil John, Lukavec 117
Aleš Ohnheiser, Lukavec 107

Člen zastupitelstva města Fulnek:
Václav David, Lukavec 50, telef. číslo: 604 108 926


nahoru

 

SAMOSPRÁVA města Fulnek a jeho částí

Plnění úkolů plynoucích z veřejné schůze ze dne 24. 10. 2011 k 31. 10. 2012

Pod Městský úřad ve Fulneku spadá celkem 11 přidružených obcí. Jedná se o Fulnek, Děrné, Stachovice, Jerlochovice, Pohořílky, Jestřabí, Vlkovice, Lukavec, Kostelec, Jílovec a Dolejší Kunčice.

Lukavec byl k 1. dubnu 1976 připojen k městu Fulnek jako jeho místní část.

ČÁST OBCE (§ 27 odst. 2 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)

Částí obce se podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích rozumí evidenční jednotka, která leží v jednom souvislém území. Část obce je tvořena budovami s čísly popisnými i čísly evidenčními, přidělenými v jedné číselné řadě.

Názvy částí obce jsou zpravidla převzaty z názvu zaniklých obcí, osad nebo z názvů historicky vzniklých území, na nichž se tyto části obce nacházejí. Zákon dále určuje podmínky za nichž se obce mohou slučovat nebo rozdělovat na více obcí. Novou podmínkou pro rozdělování je, že vzniklé obce musí mít alespoň 1000 (dříve 300) trvale bydlících obyvatel, vlastní katastrální území a musí tvořit jeden územní celek. Území obce je možno měnit jen na základě souhlasu zastupitelstva obce.

Přidružené obce podléhají Městskému úřadu ve Fulneku v jeho rozhodování o věcech veřejných, prostřednictvím rozhodnutí rady města nebo zastupitelstva města.

V každé části obce je zřízen tzv. osadní výbor. Jedná se o spolek, který je jakýmsi prostředníkem mezi městským úřadem a občany jednotlivých místních částí. Osadní výbor má oporu v zákoně o obcích ( zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).

OSADNÍ VÝBOR (§ 120 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)

Osadní výbor může v částech obce zřídit zastupitelstvo obce. Počet členů výboru určí zastupitelstvo, přičemž minimální počet jsou 3 členové.

Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

PRÁVA OSADNÍHO VÝBORU

Mezi práva osadního výboru patří:

1. předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,

2. vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,

3. vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce,

4. požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

nahoru

STÁTNÍ SPRÁVA - správní úřady s působností pro občany města Fulnek a jeho částí

(Zdroj: portal.gov.cz, 01. 12. 2010)

 

nahoru

 

Historie členství

Členové osadního výboru k 1. 1. 2013 do 1. 7. 2013:

Předseda OV Lukavec:
Aleš Ohnheiser, Lukavec 107, mobil 739 633 650, tel. 556 740 563, lukavec@cbox.cz - k 31. březnu 2013 odstoupil od funkce předsedy osadního výboru

Členové OV Lukavec:
Jitka Hoschová, Lukavec 123
Anna Sokolová, Lukavec 8
Jiří Pavera, Lukavec 34
Vlastimil John, Lukavec 117

Člen zastupitelstva města Fulnek:
Václav David, Lukavec 50, mobil 604 108 926,