Zdroj: http://delta.uiv.cz/csi/dokument/kn4ay136.htm

 

Česká školní inspekce

Moravskoslezský inspektorát

 

 

 

 

 

 

Inspekční  zpráva

 

 

Mateřská škola Fulnek, U Sýpky 289, okres Nový Jičín

 

U Sýpky 289, 742 45  Fulnek

 

Identifikátor školy: 600 137 554

 

Termín konání inspekce: 19. – 22. duben 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj:

n4-1193/05-11074

Signatura

kn4ay136

 

 

Charakteristika mateřské školy

Druh školy:

mateřská škola (MŠ) s kapacitou 212 dětí.

Ke dni inspekce bylo zapsaných 182 dětí.

Školské zařízení:

školní jídelna a školní výdejna.

Zřizovatel:

Město Fulnek, nám. Komenského 12, 742 45  Fulnek

Právní forma:

příspěvková organizace

Organizace školy:

osmitřídní MŠ s věkově smíšenými třídami,

z toho po jedné třídě na odloučených pracovištích v Děrném, Jerlochovicích, Lukavci a Stachovicích.

Školní vzdělávací program MŠ:

Kurikulum mateřské školy realizované od roku 2002, který ve svém zaměření vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) č. j. 14 132/01-22.

 

Předmět  Inspekce

Personální a materiálně-technické podmínky, průběh a výsledky, předškolního vzdělávání a výchova ke zdraví.

 

PERSONÁLNÍ podmínky vzdělávání

Pedagogickou činnost vykonává 14 kvalifikovaných učitelek a jedna je nekvalifikovaná a studuje. Většina učitelek pracuje na plný pracovní úvazek, dvě na snížený (v odloučených pracovištích 0,21 a 0,55). Skladba úvazků je přizpůsobena podmínkám provozu.

Organizační řády spolu s provozními řády (které jsou modifikovány pro podmínky odloučených pracovišť) dostatečně určují pravidla provozu. Pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců umožňují vzájemnou zastupitelnost. Po odvolání ředitelky k 28. 2. 2005 řídí MŠ zástupkyně ředitelky, která zachovala delegování výrazných kompetencí pro chod pracovišť vedoucím učitelkám. Informační systém celé školy je funkční. Vedení školy je v přímém a pravidelném kontaktu se všemi zaměstnanci školy na pedagogických radách a aktuálně dle potřeby.

Koordinaci pedagogických a nepedagogických pracovníků všech pracovišť řeší vedení školy na pravidelných provozních poradách. Metodické vedení školy je realizováno, nebylo však ještě dostatečně razantní v oblasti modernizace metod a forem práce, a to především v odloučených pracovištích.

Kontrolní činnost vedení školy pravidelně provádí, výstupy jsou vedeny písemně. Kontrolou hospitačních záznamů I. pololetí školního roku 2004/2005 a II pololetí školního roku 2003/2004 bylo zjištěno, že závěry odpovídají sledovaným cílům a jsou vypovídající, nepostihují však aktuální potřeby školy. Chybí systematické sledování metod a forem práce či naplňování cílů stanovených školním a třídním programem, a to zejména v odloučených pracovištích.

Všechny pedagogické pracovnice se pravidelně účastní dalšího vzdělávání. Z přehledu seminářů je patrná pestrost témat i hlubší zájem o odborné otázky. Pro samostudium je ve škole k dispozici pestrá nabídka vhodné pedagogické literatury. Učitelky si vzájemně předávají na pedagogických radách informace získané na seminářích. V průběhu inspekční činnosti byl však vliv dalšího vzdělávání na kvalitu vzdělávací činnosti patrný jen částečně.

Hodnocení zaměstnanců provádí vedení školy dle písemně zpracovaných kriterií s cílem stanovit výši nadtarifních složek mezd. Sebehodnocení učitelek je zatím ojedinělé a málo výrazné, nemá přímý dopad na jejich profesní růst.

Personální podmínky vzdělávání jsou hodnoceny jako velmi dobré.

 

Materiálně-technické podmínky vzdělávání

Ředitelství mateřské školy je umístěno v patrovém pavilonu kde se nachází čtyři třídy a v přilehlé budově školní kuchyně. Ředitelství a odloučená pracoviště v Jerlochovicích a Stachovicích jsou v účelových budovách, které vytvářejí výborné prostorové podmínky pro předškolní vzdělávání. Odloučená pracoviště v Lukavci a Děrném jsou umístěná ve starých a zejména z hlediska bezpečnosti dětí nevyhovujících budovách (přechody mezi patry, nepřehledné umístění hygienického zařízení apod.). Stravování dětí zajišťují v celé škole vlastní školní kuchyně (Fulnek U Sýpky a Jerlochovice).

U škol ve Fulneku, v Jerlochovicích a na přilehlém pozemku ve Stachovicích se rozkládají prostorné, udržované zahrady bohatě porostlé zelení. Jsou částečně vybavené staršími kovovými průlezkami, ale také již kvalitním dřevěným nářadím, které umožňuje rekreační a sportovní činnost dětí venku. V Lukavci a v Děrném je v zahradách staré a současným pedagogickým požadavkům nevyhovující vybavení.

Místnosti určené dětem jsou ve všech budovách dostatečně prostorné a světlé. Jsou účelně zařízené starším nábytkem, který je (kromě pracoviště v Lukavci a Děrném) postupně obměňován. Herní koutky jsou podnětné a poskytují dětem vhodnou míru soukromí při námětových hrách. Hračky, didaktické pomůcky, knihy a metodický materiál jsou k dispozici ve velmi dobré kvalitě a množství. Jsou přehledně uloženy a děti je využívají. V každé třídě je pianino a audiovizuální technika. Při inspekci bylo zjištěno, že i nejmladší děti se v nabídce hraček dobře orientují a spontánně ji využívají. PC s tiskárnou, připojením na internet a kopírkou jsou ve Fulneku, Stachovicích a Jerlochovicích.

Výzdoba prostor mateřské školy je bohatě tvořena výrobky učitelek i dětí.

Vedení školy dbá o soustavnou obnovu zařízení i vybavení celé mateřské školy. Má jasný plán, který se jí s pomocí obce postupně daří realizovat.

Materiálně-technické podmínky jsou na pracovišti ve Fulneku, Stachovicích a Jerlochovicích velmi dobré, v Děrném a Lukavci vyhovující.

 

průběh  a  výsledky  vzdělávání

Vzdělávací programy

Školní vzdělávací program Kurikulum mateřské školy s přílohou Plán práce na školní rok 2004/2005 je sestaven v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a s obecnými cíli předškolní výchovy. Vytyčuje dlouhodobé záměry školy s preferencí dětské hry. Na základě analýzy podmínek stanovuje hlavní úkoly a realizační formy vzdělávání. Jeho součástí je plán akcí, kontrolní činnosti, porad, vnější spolupráce a evaluace. Pro zvýšení funkčnosti mu chybí obsahové zpřesnění v oblasti metod a forem práce, způsobu pedagogického stylu či možností práce s navrženými tématy. Také kontrolní činnost v oblasti naplňování vzdělávacího programu není zatím systematická a tím plně účinná. Učitelky vypracovávají třídní vzdělávací programy, ke kterým využívají doporučená témata. Jejich úroveň zpracování není vyrovnaná.

Organizace vzdělávací činnosti byla dostatečně pružná, přizpůsobená potřebám dětí. Ve všech třídách panovalo ovzduší klidných, přátelských vztahů. Při sledovaných činnostech byla spontánní hra a řízené činnosti celkově v rovnováze. Dětem byl poskytován dostatečný prostor pro volbu aktivit či uspokojení hygienických potřeb včetně průběžného pitného režimu. Ojediněle se objevovala nadměrná organizovanost při ranní svačině a hygieně v odloučených pracovištích v Děrném a Lukavci (bezpečnost na schodišti), která narušila plynulost realizovaných aktivit. V některých řízených činnostech nebyla činnost vždy přizpůsobena různým vývojovým a poznávacím potřebám dětí.

Vytvořený informační systém vůči rodičům má formu písemnou (vývěsky, plakáty, dětské výtvarné práce), a ústní (denně osobní kontakty, v průběhu roku při akcích). Tyto akce pořádá každé pracoviště samostatně. Písemně sdělované informace se týkají akcí školy (kroužky), seznamování se vzdělávacím programem. Obsah Školního řádu není komplexní, chybí ochrana dětí před sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace a násilí, ač je škola respektuje (s těmito oblastmi se pracuje v průběhu vzdělávání). Odloučená pracoviště nemají vlastní modifikaci Školního řádu. Povinná dokumentace stejně jako dokumentace prokazující naplňování programu je vedena průkazně na předepsaných tiskopisech. Ochrana dat a důvěrných informací je zajištěna před jejich zneužitím.

 

Průběh a výsledky vzdělávání

Kvalifikovanost a zkušenosti všech učitelek měly pozitivní vliv na kvalitu výchovně-vzdělávací činnosti zejména v oblasti interakce a komunikace. Zažité stereotypy, dané dlouholetou praxí však v oblasti motivace, ale hlavně metod a forem práce brzdí (především na odloučených pracovištích) nutné inovační procesy dané přechodem mateřské školy na plánování dle Rámcového vzdělávacího programu.

Hospitace byly provedeny ve všech třídách školy.

 

Spontánní činnosti

Pro spontánní činnosti byly ve všech třídách vhodné podmínky dané sympatizujícím prostředím a podnětností nabídky hraček. Učitelky sledovaly pozorně hry dětí a snažily se jim v případě potřeby pomoci radou. Do her aktivně vstupovaly zřídka. Herní činnosti většinou vhodně navazovaly na zvolené téma týdne. Děti měly možnost volit výtvarné a pracovní činnosti, které je zjevně uspokojovaly (výsledky prací dětí vhodně dekorovaly prostředí). Konstruktivní a námětové hry měly ve třídách různou úroveň, promyšleně a smysluplně se projevovaly zvláště ve IV. třídě MŠ U Sýpky, kde učitelky volily účinné moderní metody a formy práce. Pozitivem byla možnost spontánního pohybu po celou dobu her, organizace dětem z hlediska psychohygieny vyhovovala. Ve všech třídách učitelky dovedly podněcovat děti k vyjadřování i k vzájemné spolupráci. Motivace her vycházela ze zážitků dětí, pochvaly učitelek a možností uplatnit vlastní fantazii a tvořivost. Adresné hodnocení dětí bylo méně časté, avšak svá pozorování v oblasti úrovně dosažených dětských kompetencí zaznamenávají učitelky v pedagogické diagnostice. Samostatnost dětí se rozvíjela důsledným přístupem učitelek při úklidu hraček. Nedostatkem spontánních činností v některých třídách byl jejich menší časový prostor, takže později přicházející děti neměly ke hře dostatek příležitosti.

Spontánní činnosti měly velmi dobrou úroveň.

 

Řízené činnosti

Při přípravě řízených činností vycházely učitelky z třídních vzdělávacích plánů. Většina řízených činností navazovala svým zaměřením na téma týdne, které bylo pro děti vhodné a přitažlivé, protože při práci s ním mohly učitelky využít přirozených dětských zkušeností. Formy, které zvolily, byly většinou frontální, ale i skupinové. Umožnily dětem aktivně se účastnit a získávat dovednosti tříděním předmětů, hraček či obrázků, nasloucháním vyprávění učitelek nebo pomocí didaktických her. Děti dostaly také ve většině případů dost příležitostí k verbálnímu projevu, zejména k odpovědím na učitelkami kladené otázky, popřípadě hrám se slovy. Formulace otázek, kterými učitelky děti podněcovaly, nebyla vždy dostatečně promyšlená a podnětná, někdy vedla jen k jednoduchým odpovědím. Výrazně efektivní byla činnost, při které učitelka (IV. třída MŠ U Sýpky) děti motivovala jejich vlastním zážitkem zajímavými předměty, které mohly děti prozkoumat a které zároveň obohatily rozhovor o nové skutečnosti a pojmy. Na této třídě byly patrné nejplynulejší, a tím nejpřirozenější přechody mezi jednotlivými činnostmi. Při ostatních činnostech využily učitelky řízený rozhovor, manipulaci s drobnými předměty, třídění dle pokynů a kreslení. Přitom se však nevyhnuly různým metodickým chybám: špatný odhad dětských znalostí či schopností, společný úkol pro rozdílné věkové skupiny bez diferenciace, malá vazba na skutečné dětské zážitky, zbytečný důraz na vytváření abstraktních znalostí. Tím docházelo k tomu, že zájem dětí poněkud upadal a činnosti neměly dostatečný efekt. Přístup učitelek však byl ve všech případech velice vstřícný a přátelský.

Při pohybových aktivitách učitelky přizpůsobily formy cvičení věku dětí, méně diferencovaly v obtížnosti zdravotních cviků. Pro mladší děti volily více motivace, u starších dětí správně dbaly na upevňování rytmu (za pomocí klavírního či pěveckého doprovodu). Použití náčiní a zařazení hudebně pohybových her zvýšilo fyziologický účinek i radost dětí z pohybu.

Motivace byla převážně funkční, učitelky málo využily možností širší práce s tématem k prohloubení dětského prožitku. Učitelky se snažily děti hodnotit, a to v průběhu činností i po nich, ne vždy ale bylo jejich hodnocení dostatečně adresné.

Řízené činnosti měly dobrou úroveň.

 

Průběhové výsledky vzdělávací činnosti

Děti měly velmi dobré zdvořilostní návyky i komunikační, řečové a jazykové dovednosti. Během inspekce projevily rovněž schopnosti spolupracovat při hře i při jiných činnostech. Úroveň myšlenkových operací a poznatků o životním prostředí byla u nejstarších dětí nadprůměrná, u ostatních dobrá. Pohybové dovednosti včetně jemné motoriky u většiny dětí odpovídaly věku. Rozvoj představivosti, fantazie a výtvarné tvořivosti učitelky náležitě podporovaly, úroveň byla velmi dobrá. Poněkud nižší byly dovednosti dětí v oblasti sebeobsluhy při stolování, což bylo ovlivněno jejich malým podílem na přípravě (v jídelnách na některých odloučených pracovištích, přicházely ke kompletně prostřeným stolům).

Celková úroveň průběhu a výsledků vzdělávací činnosti byla velmi dobrá.

 

 

Další  zjištění

Součástí inspekční činnosti byla tematicky zaměřená inspekce „Výchova ke zdraví“. Zjištění z této tematicky zaměřené inspekce, která probíhá i v jiných mateřských školách, budou souhrnně zveřejněna v tematické zprávě a ve výroční zprávě ČŠI o školním roce 2004/2005.

 

Výčet  dokladů,  o  které  se  inspekční  zjištění  opírá

1.    Zřizovací listina školy vydaná usnesení zastupitelstva města Fulnek s účinností od 1. ledna 2003.

2.    Rozhodnutí o zařazení do sítě škol (č. j. ŠMS/29470/04/Gel) vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem školství, mládeže a sportu, s účinností od 15. října 2004.

3.    Kurikulum Mateřské školy (realizované od roku 2002) s přílohami.

4.    Plán práce na školní rok 2004/2005 (jako příloha Kurikula Mateřské školy, s datem 1.9.2004).

5.    Třídní vzdělávací programy: všech tříd včetně odloučených pracovišť (školní rok 2004/2005).

6.    Záznamy z pedagogické diagnostiky dětí (školní rok 2003/2004 a 2004/2005, všechny třídy včetně odloučených pracovišť).

7.    Výroční zpráva školní rok 2003 - 2004 (z 23. 8. 2004).

8.    Školní řád školy pro rodiče (z 1. 1. 2005).

9.    Provozní řád MŠ U Sýpky (včetně odloučených pracovišť Lukavec, Děrné a ŠJ - výdejny Masarykova ul. Fulnek, z 1. 9. 2003 včetně dodatků z 1. 10. 2003).

10.Zásady provozního řádu mateřských škol ( pro odloučené pracoviště ve Stachovicích, z 1.5.2004).

11.Provozní řád mateřské školy Jerlochovice (z 1. 5. 2004).

12.Organizační řád mateřské školy (z 1. 1. 2002).

13.Vnitřní organizační řád pro pedagogické pracovníky školy (z 1.1.2003).

14.Vnitřní organizační řád pro provozní pracovníky školy (z 18.12.2002).

15.Přehled výchovné práce (školní rok 2004/2005, všechny třídy včetně odloučených pracovišť) ke dni inspekce.

16.Přehledy o docházce (školní rok 2004/2005, všechny třídy včetně odloučených pracovišť) ke dni inspekce.

17.Evidenční listy pro děti v mateřské škole (všechny třídy včetně odloučených pracovišť) ke dni inspekce.

18.Rozhodnutí o přijetí dětí (ve školním roce 2004/2005) ke dni inspekce.

19.Personální dokumentace pedagogických pracovníků (ke dni inspekce).

20.Zápisy z pedagogických rad a provozních porad (školní rok 2003/2004 a školní rok 2004/2005).

21.Hospitační záznamy (II. pololetí školní rok 2003/2004 a 2004/2005) ke dni inspekce.

22.Kritéria pro stanovení osobních příplatků.

23.Kritéria pro přiznání odměn.

24.Protokoly a záznamy o provedených kontrolách: Inspekční zpráva České školní inspekce: čj. n4-1343/03-11084 ze dne 21. října 2003.

25.Podkladová inspekční dokumentace.

26.Práce dětí.

 

 

Závěr

Kvalita personálních podmínek byla hodnocena s ohledem na nestabilitu vedení školy od

1. ledna 2005 a v době inspekce. Personální podmínky umožňují realizovat zvolený vzdělávací program. Kolektiv učitelek je odborně zdatný a zkušený. Rezervy jsou v razantnějším tlaku vedení školy na odstranění rutinních postupů a zavedení tvořivých způsobů práce s tématem.

Materiálně-technické podmínky vzdělávací činnosti se v důsledku aktivního přístupu vedení školy podstatně zlepšují v budově U Sýpky, Jerlochovicích a částečně ve Stachovicích. V odloučeném pracovišti v Děrném a Lukavci z výše uvedených důvodů stagnují. Celkově mají všechna pracoviště velmi dobré vybavení hrovým, výtvarným, hudebním a didaktickým materiálem.

Při vzdělávací práci se učitelky snaží aplikovat moderní aktivizační postupy s oporou nových metodických materiálů. Jejich úsilí zatím není vždy stejně efektivní, zabezpečuje  však dětem stimulující prostředí.

Od poslední inspekce v roce 2003 nedošlo k výrazným kvalitativním změnám.

 

 

Hodnotící stupnice:

vynikající

velmi dobrý

dobrý (průměrný)

vyhovující

nevyhovující

 

 

 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

 

 

Inspekční tým

Titul, jméno a příjmení

Podpis

 

 

Vedoucí týmu

 

Mgr. Hana Štefková

 

........................................

 

 

Člen týmu

 

PhDr. Alice Strnadlová

 

........................................

 

Člen týmu

 

Mgr. Jarmila Španihelová

 

........................................

 

 

 

V Novém Jičíně dne 9. května 2005

Razítko

Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu, tj. Štefánkova 9, 741 01  Nový Jičín. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná.

 

 

Datum a podpis ředitelky školy stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

 

Datum: 24. května 2005

Razítko

 

 

Ředitelka školy nebo jiná osoba oprávněná jednat za školu

 

 

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Miroslava Caizlová

.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další adresáti inspekční zprávy

Adresát

Datum předání/odeslání inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI

Zřizovatel

2005-06-09

n4-1250/05-11074

 

 

Připomínky ředitelky školy

Datum

Čj. jednacího protokolu ČŠI

Text

 

 

Připomínky nebyly podány.